Аз обичам София

» начало

ОБРАЗОВАН ГРАД


Мисията на Столична община за образованието

Столична община има растящи ангажименти и отговорности в  осигуряването на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин на столицата като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.

За реализирането на своята мисия Столична община следва да изгради отворена и гъвкава, ефективна система на образование, като формира диалогична среда за активно участие на гражданите и бизнеса и създава условия за пълноценна и сигурна среда за обучение.

Информиран избор

За да бъде изборът на образователна услуга от Столичани надежден, то той следва да бъде гарантиран с достоверна и навременна информация. В условията на нарастваща мобилност на столичани от доброто управление на образованието в София се очаква да може ефективно да установява променящите се нужди на Столичани от различни образователни услуги и да осигурява капацитет в структурите, които са най-близо до тях, за да ги задоволяват.  Достъпът до информиран избор е важно право на модерния столичен гражданин, за упражняването на което възнамерявам да осигуря:

 • Свободен достъп до информация за материалните и човешки ресурси на общинските образователни институции (училища, детски градини и др.);

 • Периодична актуализация на информацията спрямо текущото състояние на общинската образователна мрежа;

 • Система за обратна връзка на общинските административни органи в сектора образование с ученици, учители и родители;

 • Класация на столичните учебни заведения съобразно управлението на материалните и човешки ресурси.

Инвеститори в образованието

Всички столичани са заинтересувани от доброто образование. Най-ефективният начин, техният интерес да се превърне в градивна сила за развитие е те да бъдат включени в управлението на образованието, т.е. да станат същински „инвеститори в образованието”. Това означава общината да създаде прозрачна среда, в която интересите на заинтересованите да бъдат представени така, че ползата от развитието на образованието да бъде гарантирана за всички.

Промени във финансирането

Осигуряването на образователната услуга и нейната издръжка в 180 училища, над 200 детски градини и много други звена за образование и обучение в Столицата несъмнено струва много. И въпреки че бюджетът за това е не малък (бюджетът за образование традиционно представлява най-голяма част от общинския бюджет- около 23%), няма съмнение, че привличането на допълнителни средства е от решаващо значение за подобряване качеството на образователните услуги.

Преди всичко е важно да се идентифицират точно нуждите от инвестиции в образователния сектор. Ето защо трябва да се направи точна оценка на състоянието на наличните ресурси – материални, технически и човешки, за да знаем с какво разполагаме. Добре е да знаем и опита на други общини в България и по света, тъй като доброто решение не винаги е свързано с повече пари. Важно е и да се създаде капацитет за привличане на средства.

Затова се ангажирам:

 1. Да установим (заедно с останалите „инвеститори”) нуждите от човешки ресурси на бизнеса, който оперира в Столицата, и да договорим взаимноизгодни условия за програми за квалификация, профилирано обучение и др., в които да инвестираме заедно с бизнеса;

 2. Да въведем публично-частното партньорство като експериментален метод за решаване на проблеми с дефицити в столичното образование (дефицита на места в детските градини, дефицита на места за някои видове профилирано обучение, дефицита на места за ученически спорт и извънкласни занимания );

 3. Да въведа (съвместно с Министерството на образованието и науката) административна и финансова децентрализация на общинските училища, като делегирам административни и управленски правомощия на директорите, заедно със съответната подготовка (мендижърски програми за столичните директори, финансирани от общината).

 4. Да направя единна финансова информационна система, за да сме сигурни, че можем да следим, че парите за образование се стопанисват добре и да публикувам ежегодно по подходящ начин данни за състоянието на системата и нейните нужди.

 5. Да договоря добри условия за квалификация на столичните учители с многобройните образователни и квалификационни институции и фирми, които се намират на територията на Столична община – най-привилегирована в това отношение община в България.

 6. Да изработим (съвместно с Министерството на образованието и науката) система от стандарти за оценка на работата на учителите, която ще обвърже поставените оценки с изплащане на премии за учителите, постигнали по-високи от средните резултати, като финансираме премиите от собствени средства на общинския бюджет.

 7. Да направя общинска система за мобилност на учителите, която да позволява на директорите бързо да намерят заместник на отсъстващ учител (свободен колега от съседно или друго столично училище) и учениците да не губят часове. София има всички проблеми на голямата училищна мрежа, но и някои от предимствата й - например много учители.

 8. Да стимулирам дарителството в училищата и да привлечем местния бизнес за реализация на образователни и спортни проекти.

 9. Да  заделя фонд за подкрепа на училищните проекти по национални и европейски програми, които често се "препъват" в изискването за съ-финасиране.

Децентрализация на управлението

Децентрализацията е ефективен начини за изграждане на местна образователна политика, основана на местния интерес. Децентрализацията не е просто прехвърляне на отговорности от едно към друго ниво на управление, а работеща система за управление с участието на различните заинтересувани страни, която гарантира, че решенията ще се вземат на нивото, което се намира най-близо до гражданите, в зависимост от значимостта на проблема, който решаваме. Чрез системата на делегираните бюджети училищата могат да получат значим инструмент за активен диалог със заобикалящата ги среда – родители, общественост, бизнес. Какво означава това на фона на една образователна система, в която работят над 15 000 преподаватели?

За активизация участието на най-важните „инвеститори” – родителите и бизнеса – смятам, че можем да направим следното:

 • Да настоявам в процеса на децентрализация общината и родителите да участват с представители в процеса на управление и администриране на училищата и в комисиите за назначаване на директори на общински училища.

 • Да включа родителите и бизнеса в консултативен процес по планиране приема и профилите на учебните заведения на територията на Столицата;

 • Да създам (съвместно с училищните ръководства) възможност за участие на родителите в управлението на училището и да привлечем родителите за действия в полза на училището;

 • Да осигуря възможности за периодично публично представяне (фестивали, празници, изложения,дни на отворени врати) на достиженията н училищата пред различните „инвеститори” – на районно и общинско ниво.

Гарантиран достъп и качество

Аз приемам, че общината има важна роля и важни отговорности не само в доброто стопанисване и прозрачното управление на образователния ресурс на столичани, но и в осигуряването на достъпна и качествена образователна услуга на всеки гражданин на столицата. Ето какво можем да направим заедно, за да сме сигурни, че отговаряме на очакванията към една модерна европейска столица по отношение на достъпа до образователни услуги на съвременните столичани:

 1. Да оптимизирам образователната мрежа в зависимост от демографското разпределение на населението в града и при отчитане на териториалните нужди.

 2. Да инвестирам в подобряване на материално-техническата база на училищата, като използваме информацията за реалното състояние на системата и осигурим методология за анализ на нуждите и прогностиката на училищата.

 3. Да настоявам за промяна в начина на разпределение на държавната субсидия, като се даде възможност за подпомагане на родителите при записване на техните деца в частни детски градини и училища;

 4. Да осигуря оптимални условия и равнопоставен достъп до образование и развитие на деца със специални потребности и неравностойно семейно положение.

 5. Да предприема заедно с останалите инвеститори мерки за превенция на отпадането от училище на столичните деца и реинтеграция на отпадналите, без да правим компромиси със стандартите за образование.

 6. Да  разработя общинска програма за включване на родителите, настоятелствата, органите на местната власт и обществеността в мерките за гарантиране на безопасно и сигурно училище, свободно от насилие, алкохол и дрога.

 7. Да поставя като основно изискване към организациите, които получават подкрепа от Столичната община (читалища, спортни организации, фондации и сдружения ), да  свържат пряко работата си с училищата по конкретни програми.

 8. Да довърша изработването на цялостна дългосрочна Стратегия  за закрила на децата на София и приложим докрай мерките за закрила на децата и насърчаване на талантливите деца и техните семейства, приети от СОС през 2007.

 9. Да разработя заедно с училищата програма за запознаване на децата и учениците със Столицата и да им осигурим (съвместно с общинските културни и екологични организации и институции) достъпни и интересни за тях форми  да се запознаят  с най-значимите елементи на природното и културното наследство на забележителния ни град.
Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb
КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL