Аз обичам София

» начало

КРАСИВ ГРАД


Зелена система и околна среда

Зелената система в столицата е в криза. Състоянието на парковете се влошава, особено на тези с локално значение. Площите на елементите на зелената система в града постоянно намаляват в резултат на безотговорното застрояване и налагането на частни интереси над публичните при даването на разрешения за строителство от страна на кметската администрация.

София е град с уникална по замисъл и първоначално изпълнение зелена система. Тя граничи с природен парк „Витоша”, който е нейното естествено продължение. Публичния интерес налага наследството не само да се запази, но и задължително целенасочено да се развие.

Цели на управлението на зелената система

Общината може и ще има водеща роля в управлението и развитието на зелената система на столицата. Първата и най-важна задача в това отношение е физическото запазване на съществуващите елементи на зелената система в това число: градини, паркове, лесопаркове и улично озеленяване, за което ще допринесе обявяването на нулева толерантност от страна на администрацията на кмета към предложенията за нейното застрояване и премахване.

Втората цел в управлението на зелената система е създаването на оптимални условия за устойчиво развитие на съществуващите елементи на зелената система и системно добавяне на нови такива чрез: изграждане на нови паркове, добавяне на градини и системни мероприятия за засаждане на нови и подмяна на съществуващи улични насаждения.

За да запазя зелената система в столицата се ангажирам:

 1. Незабавно да предприема необходимите действия, за да се изясни статута по отношение на собствеността и границите на всички зелени площи в столицата;

 2. Да обърна специално внимание на допълващите зелени площи в комплексите с оглед изясняване на тяхната собственост и определяне на техните граници, като регламентирам тяхната роля и отговорност за поддържане;

 3. Да въведа ясни приоритети при поддържане и финансиране на плановите мероприятия, свързани с развитието и запазването на зелените площи;

 4. Да осъществя изчерпателна паспортизация на зелените площи, включително описание с граници и всички съдържащи паркови места, дървесни и други растителни видове, като обявя и финансирам обществена поръчка (Подобно мероприятие е правено преди 30 години);

 5. Да поддържам актуална информационната база данни от паспортизацията на зелените площи, като я обявя за публичен достъп, включително и чрез интернет;

 6. Да създам и поддържам актуален регистър с досиета на дълготрайната растителност в столицата, включително и осъществените над тях мероприятия;

 7. Да обвържа планирането  на поддържащите мероприятия и необходимото финансиране със състоянието на растенията по регистъра;

 8. Да възстановя в първоначалния им вид стари паркови зони като тази пред бившия Дворец;

 9. Да премахна рушащия се паметник пред НДК;

 10. Да предложа на етажната собственост в жилищните кооперации и блокове да стопанисват и ползват кварталните градинки с право на закупуване;

 11. Да наложа правила и строг контрол върху строителните фирми за рекултивация на площите около новопостроените обекти;

 12. Да настоявам за цялостно почистване на реките, за да бъдат ограничени рисковете от наводнения, зарази и нерегламентирано замърсяване;

 13. Да отделям приоритетно средства в общинския бюджет за проектиране и реализация на четиригодишна програма за извършване на корекция на речните корита на софийските реки.

Ще развия зелената система като:

 1. Преоткрия занемарените паркове в София в това число: лесопарковите зони в Западен и Северен парк, като възстановя осветлението и пешеходните алеи; поддържам растителността и ревитализирам пространствата;

 2. Предприема разширение на Северния парк към кв. „Люлин” и кв. „Връбница”, за което има и проектна готовност;

 3. Разширя парка „Гео Милев”, като бъде обхваната зоната около зала “Фестивална”;

 4. Преустроя парк „Сердика”, който в момента не е градоустроен добре;

 5. Предложа дългосрочна програма за развитие на зелената система с акцент на развитието в северна посока, като обхвана софийското поле, прилежащите манастири, туристическите маршрути и т.н.

 6. Работя съвместно с неправителствените организации за създаване и поддържане на нови паркове;

 7. Да възстановя парк „Въртопо” между кв. „Младост” и кв. „Дървеница”, който ще се доизгради и развие като локален градски парк;

 8. Постепенно ще презалеся парковите пространства ще реконструирам растителността в съществуващите зелени площи;

 9. Предприема озеленяване и засаждане на нови дървета в града със подходящи устойчиви растения като: ясен ,явор, липа, дъб.

Ще интегрирам градските паркове с планината

 1. Ще почистя и възтановя старите и ще прокарам нови пешеходни пътеки в природен парк „Витоша”. Ще подновя маркировката;

 2. Ще изградя и маркирам специализирани трасета за планински велосипеди;

 3. Ще обезопася пресечните места между пешеходните пътеки и трасетата за планински велосипеди с необходимите знаци;

 4. Ще ремонтирам и поставя нови удобни и безопасни седалки на седалковите лифтове: „Драгалевци-Бай Кръстьо-Голи връх”, „Романски” и всички в горната част на хижа „Алеко”. Поставяне на закачалки за сноу бордове и велосипеди на лифтовите седалки;

 5. Ще възстановя мостовете по обходната алея „инж. Иван Иванов”от с. Бистрица до с. Железница.

Ще защитя и развия ценностите на града

Наред с разрешаването на ключовите проблеми, включващи чистотата на околната и градска среда, претоварения уличен трафик и хаотичното и неефективно застрояване, бъдещото развитие на София трябва да се изгради върху онези основни ценностни характеристики, които правят града уникален. Преобразуването на столицата в проспериращ и модерен град включва следните принципи и цели:

Ще опазя природните богатства

София е възникнала като град заради наличието на уникален природен ресурс – многобройните минерални извори с изключително ценни лечебни свойства. Градът се намира в непосредсвена близост и до друг природен феномен – планината Витоша. Нейната стойност за качеството на живот в София е огромна и неслучайно Витоша е превърната в първия Народен парк в България. Единици са столиците в света, които могат да се похвалят с невероятното съчетание на тези два природни фактора. Към тези забележителни природни дадености трябва да се прибави и създадената от жителите на града зелена система. Уникалните масиви от зелени площи, свързващи града с Витоша и околните планини, са изключително ценен градоустройствен елемент, открояващ българската столица сред останалите градове на Европа. За съжаление, хаотичното развитие на София накърни значително тези уникални за града съставни части. Минералните извори и създадената около тях инфраструктура са застрашени от неадекватното им стопанисване и липсата на план за тяхното развитие като основен елемент от градската структура. Статутът на Витоша е принизен от Народен до Природен парк, а екологичното състояние на планината е силно застрашено от пълзящата по сколновете строителна дейност. Огромни щети бяха нанесени и на зелените площи на София, чиято територия се стопи наполовина през последните 15 години. Градоустройствената политика, водена от общината, застрашава съществуването дори и на такива ценни съставни елементи в претоварената екосистема на градския център като реките Перловска и Владайска, за които транспортните планове на столицата предвиждат изграждането на скоростни магистрали над техните корита. Безпринципната общинска и държавна политика спрямо природните богатсва на София следва незабавно да бъде ревизирана, като тяхното опазване и развитие се превърне в крайъгълен камък за благоденствието на града.

Ще съхраня уникалното историческо наследство

Територията на българската столица е обсипана с многобройни археологически паметници, запечатали хилядолетната история на града. София е сред най-старите градове в Европа, създадена повече от хилядолетие преди възникването на прочути столици като Берлин, Прага, Амстердам, Стокхолм и Москва. За съжаление, огромното богатство от исторически забележителности, архитектурни и културни паметници далеч не е така добре защитено, експонирано и интегрирано в структурата на София, както в градове с не толкова богата история. Средствата, отделяни за опазване на културното наследство на града, са незначителни и обричат на разруха безценни съкровища на българската култура. Нещо повече, съществуващи и одобрени амбициозни проекти за прекрояването на столичните улици и квартали, включително и за изграждането на софийско „Сити”, са на път да осъществят еквивалента на урбанистична лоботомия, запечатвайки ценни късове от градската тъкан, култура и памет под тонове бетон и асфалт. Подменянето на историческия облик на града, водено от футуристични визии за многоетажни кръстовища, скоростни магистрали, ситита, молове и елитни предградия е сигурен път към обезличаването на града и неговите основни ценностни характеристики. Заличаването на културната и историческа памет на града в резултат на недалновидна общинска и държавна политика е акт с пагубни последствия за бъдещето на София. Нужна е основна промяна във визията за развитие на българската столица, която да постави акцент върху уникалните природни, исторически и културни ценности на града.

Ще развия културния потенциал

София  е древен и все още запазил част от красотата си град със стара културна традиция. Основна задача в утвърждаването му като модерен европейски град и в тази връзка, следва да бъде незабавното  провеждане процедура по включване на историческия градски център в регистъра на световното културно наследство, за което са на лице  всички обективни основания. Поставянето  на Централната градска част под охранителните режими на Юнеско, ще възпре погълването на исторически зони и сгради, като ще стимулира действия по финансиране и поддръжка. Възстановяването  на характерната, исторически създала се градска визия  и  реабилитиране на историческата и духовна  идентичност на града, е следователно една от първостепенните задачи, която трябва да решим, поради което ще концентрирам усилията си за опазване на паметниците на културата, успешно популяризиране на традициите и съвременното изкуство. Убеден съм, че това ще стимулира икономическото развитие на столицата и ще повиши шансовете София да бъде обявена за културна столица на Европа.

Затова  се ангажирам:

 1. Да подготвя програма за включване на историческия център на София в списъка на световното историческо наследство;

 2. Да разработя съвместно с държавни органи и неправителствени организации програми за популяризиране на столицата като град за културен туризъм;

 3. Да засиля контрола върху опазването и стопанисването на паметниците на културата и спазването на подписаните международни конвенции;

 4. Да насърчавам навлизането на частни инвестиции и да използвам потенциала на европейските институции за финансиране на културни проекти;

 5. Ще предприема последователни мерки  за възстановяване на характера и старото очарование на града и ще въведа единна система за маркиране на забележителните сгради – архитектурни или културни паметници, като се отбележи под чия грижа са те (като превантивно-респектираща мярка);

 6. Ще въведа практиката за поставяне на   мемориални плочи с имената на авторите и годината на построяване на по-значимите и красиви софийски сгради.

 7. Заедно с  гражданските организации и професионалните елити ще разработим Столична културна стратегия. С нейното създаване, на базата на широка дискусия,  заедно ще преосмислим приоритетите в бюджета за култура и ще положим основите на  общински фондове или др. финансови структури за набиране  и разпределяне на ресурси за култура.

 8. Ще наложа строга общинска политика и  ще въведа ред в количеството и броя на билбордовете и рекламните съоръжения, които вече безразборно се поставят в столицата;

 9. Липсата на обща цветова политика в столицата,  която да съответства на неговата традиция е много сериозен проблем. На много места по света съблюдаването на установен цветови режим е едно от основните задължения на техническите подразделения на общините и нейното неспазване води до много сериозни санкции. Ще бъда инициатор на разработването на  подходяща законова база от отговорните държавни институции за превръщането й в задължителна практика и в столицата.
Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL