Аз обичам София

» начало

ЗДРАВЕТО НА ГРАДА


Обществено здравеопазване

В последните години в София  се забелязва отхвърляне на принципа на синергия между градското планиране и обществено здравеопазване в такива области като създаването на зелени зони за улесняване на физическа активност и социална интеграция, за създаване на инфраструктура за превенция на инфекциозни болести като например, водоснабдяване и канализация и дейности по защита от опасните индустриални замърсявания. Нищо добро не може да се каже за планирането  на пътната инфраструктура за снижение на риска от травми на пешеходци и велосипедисти. Всеки ден умират и се инвалидизират десетки хора поради лошо планиране.

Общината днес не участва в управлението на общественото здраве – от държавата дори не е поискано да делегира някакви права и бюджет за тази цел. В същото време местната власт не може да остане безразлична към чистотата на въздуха и водата, контрола върху гражданските и промишлени замърсители на нейна територия пречупени през призмата на здравето. Ето защо нашата политика в областта на общественото здраве ще се основава на разработване и защита на проекти, като ще се обърне особено внимание на възможностите за публично-частно пртньорство включително с неправителствените организации.

Финансирането на общественото здравеопазване ще се извършва на програмен принцип, на основата на обществено приети приоритети. На първо място ще се поставят конкретни приоритети при решаването на проблемите на обществено здраве. След това ще се поставят конкретни цели, които да се адресират в конкретни проекти. Тези проекти ще се финансират от общината на базата на поставените приоритети и на конкурентен принцип.

Повече ресурси за общественото здраве от държавата, могат да се получат и целево от средства от приватизацията на лечебните заведения и да се разпределят по програми за промоция на здравето и промяна на поведението за опазване на здравето, за различни скринингови програми, за осигуряване на достъп до здравна помощ, особено за хората с нисък социално  икономически статус и тези от малцинствата, както и за редукция на екологичните заплахи от замърсяването на въздуха и водата. Ангажирам се да проявим активност в осъществяването на връзките и синхрона на различните инспекции и агенции, отговорни за общественото здраве в града. Ще направим първите реални стъпки за синхронизиране на градското планиране с изискванията за опазване на общественото здраве.

Лечебно здравеопазване

Интересите на столичани изискват да бъде осигурен баланс между техните здравни потребности,  достъпа им до висококвалифицирана извънболнична и болнична медицинска помощ със интересите на медицинските специалисти, които предоставят тази помощ.  Единствено този подход може да примири естествените  противоречия между получателите на здравно обслужване и тези, които го предоставят.

Имайки предвид главната цел (подобряване на здравето на индивида, семейството и общността), ценностите и принципите, които аз и моят екип изповядваме като приоритети в развитието на столичното здравеопазването, са:

 • Да развия и усъвършенствам столичното здравеопазване, като отчитам основно интересите на хората, живеещи и работещи в столицата;

 • Да въведа пазарни механизми и съгласуването на интересите при разпределението и управлението на ресурсите в здравеопазването ;

 • Да стимулирам предоставянето на високо качество на здравните услуги;

 • Да подпомагам развитието на частната инициатива и конкуренцията в здравеопазването;

 • Да прекратя  корупционните практики;

 • Да прекратя  нерегламентираните плащания;

 • Да отчета социална ориентация при промените.

Затова,

В областта на лечебното здравеопазване  се ангажирам:

 1. Да осигуря добро управление на финансовите ресурси, оптимизиране и контрол на разходите и дейността в общинските лечебни заведения, както и  да увелича минимум два пъти инвестициите на общински средства в здравната инфраструктура.

 2. Да осигуря прозрачност и равнопоставеност при процедурите за закупуване на апаратура, медикаменти и консумативи за болните, като ще преразгледам и неизгодните договори за отдаване под наем на сгради и апаратура, които са сключвани до момента от Столичния медицински холдинг.

 3. Да работя за развитието на информационната среда и комуникационната политика в областта на здравеопазването;

 4. Да разработя заедно със СОС правила за публично-частно партньорство в здравния и социалния сектор и програми, осигуряващи финансиране за профилактика на най-значимите социални заболявания, за профилактика на наркоманиите и рехабилитация на засегнатите, за капиталови разходи на лечебните заведения и за изграждане на хосписи.

 5. Да представя програма за гарантиране на правата на хората с увреждания и за развитие на техните специфични възможности. Всяко бъдещо строителство и ремонт на инфраструктура и обществени сгради да осигурява достъпна среда.

 6. Да осигуря предоставяне на социални и здравни услуги на самотни възрастни хора по домовете.

 7. Да разработя програма за развитие на здравен туризъм в София и да стимулирам бизнеса да инвестира в него.

 8. Ще привлека инвестиции в здравеопазването на неурбанизираните населени места и ромските квартали и махали на София.

 9. Ще разработя програма за социална интеграция на деца в неравностойно положение; за закрила на децата с цел превенция на зависимости; за разширяване на социалните услуги на децата от улицата и за деца с увреждания, отглеждани в семейството си.

Ще реформирам общинските болници и амбулаториите

Ангажиментите на общините в сферата на здравеопазването днес са сведени до единствено до поддържане на сградния фонд на здравните заведения.

Основен проблем на функционирането на системата от общински здравни заведения е това, че лекарите са демотивирани наемни работници в зле управлявани здравни заведения. Личните лекари пък не са мотивирани да поддържат предоставените им за ползване помещения, тъй като са само наематели. Общината чрез кмета може и трябва да реши тези проблеми.

В моят мандат се ангажирам да предприема следните промени за реорганизация на здравеопазването в Столична община:

 1. Да потвърдя  ликвидацията на „Столичния медицински холдинг” АД ;

 2. Да не създавам нов ходлинг;

 3. Да стимулирам създаването на юридически лица – лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ от колективите на здравните заведения в съдружие с инвеститори в здравеопазването, които да кандидатстват за регистрация или лиценз съответно пред районните центрове за здравеопазване  и МЗ, при което ще им отдам чрез договор за наем управлението на активите и дейността;

 4. На основание на Закона за концесиите ще предложа за концесиониране поне едно общинско лечебно заведения чрез открита, прозрачна и конкурентна процедура, при условие за запазване на предмета на дейност в полза на компания за управление на здравни заведения с международно утвърдена практика;

 5. Да отдам под дългосрочен наем сградния фонд на определени общински лечебни  заведения с възможност за закупуване (приватизация) от учредените по т. 3 юридически лица, когато Законът създаде  възможност за това;

 6. Да създам (реорганизирам) дирекция „Здравеопазване” в общината, която ще се занимава с  мониторинг, отчетност и контрол на предоставяните от здравните заведения медицински услуги и за коректността на управлението на общинските активи;

 7. Ангажирам се да реинвестирам постъпилите от лечебните заведения наемни средства в поддържане на сградите им.
Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL