Аз обичам София

» начало

ЕТИЧНА СОФИЯ


Етиката в управлението на града има много измерения, но без да бъда изчерпателен ще акцентирам върху жилищната политика и елиминирането на проблеми, свързани с дефицита на места в детските ясли.

Ще предложа нова общинска жилищна политика

 1. Жилищното строителство и жилищната политика на общината ще се развиват с различни от досегашните цели и по коренно различни критерии.

 2. Ще инициирам изработване на единнен регистър на жилищния фонд собственост на Столична община, които ще бъде публично достъпен, включително и през интернет;

 3. Ще предложа на общинския съвет равнопоставена, открита и прозрачна процедура за разпределение на жилищния фонд между нуждаещите се;

 4. Ще предложа на общинския съвет да въведе ограничен срок за ползване на предоставени общински жилища, като така осигуря възможност на повече граждани да се ползват ефективно от правата си;

 5. Ще  предложа промяна на реда и цените за наемане и продажба на общински жилища.

 6. Ще въведа практиката на публично-частното партьорство при  строителството на общински жилища.

 7. Ще предложа обособяване на парцели под жилищните блокове, както и в междублоковите пространства и прехвърлянето на безсрочно право на ползване на символична цена на притежателите на апартаменти в блоковете с ангажимет за полагане на грижа;

 8. Ще преформулирам понятието жилищна нужда и приоритетно ще изградя защитени жилища за деца и възрастни;

 9. Ще въведа практиката общината да отстъпва право на строеж на конкурентен и равностоен принцип, срещу което ще изискам обезщетение под формата на предоставяне на нови жилища за попълване на общинския жилищен фонд;

 10. Ще предприема строителство на собствен общински жилищен фонд върху инфраструктурно осигурени общински терени;

 11. Ще разработя  програма за привличане на наши и чужди инвеститори за рехабилитация на панелните жилища;

 12. Ще инициирам изработване на кадастрални и регулационни планове в ромските квартали;

 13. Ще разработя  програма за реализиране на енергоспестяващи програми;

 14. Ще предложа програма за озеленяване и стопанисване на на междублоковите пространства, градинки, детски и спортни площадки. 

Ще осигуря адекватен брой детски ясли и градини

Според официалните данни на Столична община към момента има около 3000 деца, които не могат да бъдат приети в общинските детски ясли поради липса на свободен капацитет. С цел решаване на този проблем, както и на проблема с неадекватното териториално разположение се ангажирам за следното:

 1. Да изградя информационна база от данни, като проуча и планирам внимателно териториалните нуждите от детски градини;

 2. Да отворя повече детски градини в София в съответствие с изводите по т.1;

 3. Да оптимизирам териториалното разпределение на съществуващите детски градини, като ще въведа водеща роля на принципа на желанията на родителите;

 4. Да започна изграждане на детски градини при отстъпване право на строеж в нови сгради върху общинска земя;

 5. Да въведа публично-частното партньорство, като експериментален метод за решаване на проблема с дефицита на места в детските градини;

 6. Да настоявам за промяна в начина на разпределение на държавната субсидия, като се даде възможност за подпомагане на родителите при записване на техните деца в частни детски градини;

 7. Да осигуря повече средства чрез преструктуриране на бюджета на Общината за нови детски градини;

 8. Да удължа работното време на детските градини и ясли до 20 часа;

Човешки права и равнoпoставенoст

Ще работя за установяване на устойчиви и етични отношения между различните групи граждани в столицата. София ще бъде град, който предоставя равен достъп и равни възможности на всички свои граждани, независимо от техните различия: етнически произход, вероизповедание, пол.

Важен принцип при вземане на решенията определени сфери на управлението ще бъде да се отчитат специфичните интереси на етническите и религиозни малцинства, хора с увреждания,  чрез прилагане на метода „оценка на влиянието”, така че ползите да бъдат разпределени справедливо. Всяка от тези общности ще може да участва в работата на общинската администрация чрез предвидените форми за гражданско участие.

Ангажирам се със следните действия:

 1. Ще работя за достъпна архитектурна среда и достъпен транспорт за хората с увреждания, детските колички и трудно подвижните граждани;

 2. Ще въведа система от мерки, които подпомагат съвместяването на кариерното развитие и отглеждането на деца, включително достигане на необходимия брой млечни и детски кухни, детски ясли и градини, обособяване на кътове за майки с малки деца в обществени сгради, възможности за следучилищни занимания за учениците;

 3. Ще осъвременя жилищната стратегия за ромите в София, така че да бъде максимално ефективна. Ще предприема изработване на кадастрални и регулационни планове в ромските квартали;

 4. Няма да оставя квартал на София да остане без достъп до обществен транспорт;

 5. С широкото участие на гражданите и неправителствените организации ще оценим ефективността на инициативи в областта на десегрегиране на образованието, достъп до здравеопазване и намиране на работа, и ще превърна добрите практики като общинска политика;

 6. София ще бъде град без дискриминация, като се приложат механизми за идентифициране и отстраняване на дискриминационни практики;

 7. Ще направя града безопасно, интересно и приятно място за децата. Ще предложа програма за закрила на детето, обезпечена с финансов ресурс.

Масов спорт

Важна задача на нашата общинска политика е да осигурим добри условия за  масово спортуване, като:

 1. Ще предложа дългосрочна програма за обновяване на съществуващата и строителство на нова спортна база в училищата, като определим подходящи терени за проектиране и строителство на спортни обекти.

 2. Ще реализирам приетата от СОС Стратегия за развитие на спорта в столицата, ще насърча спортното строителство на базата на публично-частното партньорство; ще оказвам подкрепа на спортните клубове при ползване на общинската спортна база и ще повишавам ежегодно средствата в бюджета, предназначени за спортни и детски дейности и общинско спортно строителство.

 3. Ще отдам приоритет на реконструкцията на училищните дворове и спортни площадки, както и на спортните съоражения в районите.

 4. Ще предложа на СОС да приеме Наредба за реда за стопанисване, поддържане и ползване на общинските спортни площадки.

 5. Ще поддържам в изправен вид изградените и ще изградя нови спортни площадки, съвместно с развитието на зелените системи.
Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL