Аз обичам София

» начало

ПАРИТЕ НА ГРАДА


Общински бюджет

Екипът ми е готов да въведе нова философия на програмно финансиране, с което ще повишим ефективността на разходите на общината. Чрез нея общината ще финансира конкретни резултати, а не дейности. Ще направя радикални реформи в звеното за управление на финансите и фирмите на общината, включително и подготовка за въвеждане на нова система за местните данъци и такси в столицата незабавно щом  данъчната реформа влезе в сила през 2008 г. Ще изградя общинска администрация, която ще разполага с достатъчен административен капацитет за управление на средствата по програми на Европейската комисия, които ще са основен източник за финансиране на предстоящите инвестиционни проекти в столицата, предвидени в тази програма. София ще бъде първият град в страната, който ще се управлява чрез програмен бюджет.

Стратегия за управление на общинските задължения

Ще работя за поддържане на оптимално ниво на кредитната задлъжнялост на Столична община, така че да минимизирам разходите за обслужване на дълга и да осигуря приоритетно финансиране на инвестиционните програми.

 1. Ще следя строго задълженията на общинските фирми и ще огранича политиката на щедро предоставяне на банкови гаранции в полза на частни дружества от страна на общината.

 2. Ще поддържам кредитна задлъжнялост, така че да осигуря финансова автономност и гъвкавост на финансите на общината, която ще осигури постигане на инвестиционен кредитен рейтинг (BBB по S&P). Този рейтинг следва да е максимално близък до рейтинга на страната в момента BBB+.

 3. Ще използвам приоритетно средства от европейските фондове за финансиране на инвестиционната програма на общината.

 4. Ще подготвя и ще реализирам собствен капацитет на общината с цел кандидатстване, използване и управление на структурните фондове на ЕС за финансиране на проекти, свързани с публичната инфраструктура, околната среда, културата и образованието.

 5. Ще използвам максимално условията на финансовите пазари, за да осигуря евтино дългосрочно финансиране чрез емисии на общински облигации.

 6. Ще въведа прозрачност и конкуренция между банките при подписване на кредитни споразумения с общината.

 7. Ще въведа прозрачност и конкуренция между банките при подписване на споразумения за управление на финансовите средства на общината.

 8. Максимално ще използвам механизмите на проектното финансиране за осигуряване на частни средства за осъществяване на инвестиционната програма на общината.

Управление на активите собственост на общината

 1. Ще възложа на международно признати фирми с безукорна репутация и опит, чрез прозрачна и конкурентна процедура, финансов и оперативен одит на дейността на общинските фирми.

 2. Ще предложа на ОС няколко варианта за оптимизция на управлението на активите, собственост на общината и очаквам той съвестно да избере този вариант, който е в интерес на гражданите и в максимална степен елиминира възможностите за физическа злоупотреба с активи и корупция.

 3. Всяка дейност, осъществявана от общински фирми, която може да се извършва от търговски дружества на конкурентен принцип и може ефективно да бъде контролирана и наблюдавана от общината, също ще бъде предложена за приватизация.

 4. Ще предложа за приватизация и отдаване за управление в ръцете на фирми с висока международна репутация и опит на всички активи, собственост на общината, които не са присъщи за нейната дейност. Ще осигуря прозрачно управление на процеса на приватизация, за да се постигне висока степен на конкуренция и да се реализират максимални приходи от продажби и управление на общинско имущество, предложено за приватизация.

 5. Преди това ще възложа пазарна преоценка на международно признати оценители всички имоти, собственост на общината, чиято приватизация предстои. След прозрачна търгова процедура ще назнача за консултанти инвестиционни посредници с международно призната репутация.


Управление на общинските дружества

 1. Ще преустановя практиката икономически и политически свързани лица с членове на Общинския съвет да участват в контрола и управлението на Общински фирми. Ще намаля броя на общинските фирми, като ще преобразувам в общински предприятия (ОП) тези от тях, които не подлежат на приватизация и осъществяват присъща за дейността на общината услуга.

 2. Ще преразгледам политиката на назначения, като ще предложа на Общинския съвет да назначи за управители на общинските фирми лица, които са преминали конкурс и са предложили най-добри бизнеспрограми за управление на дейността, но в съответствие с поставената от общината бизнес-задача и следваната фирмена стратегия.

 3. Преди това ще определя и предложа на ОС конкретни бизнес-задачи и фирмена стратегия за всяка общинска фирма. Лично ще следя на тримесечна база за изпълнението на поставените бизнес-задачи и постигнатите финансови резултати.

 4. Отчетите за дейността и бизнес-задачите на общинските фирми ще бъдат публикувани публично на всеки три месеца.

 5. Ще предприема всички необходими действия  за изваждане от капитала на общинските търговски дружества  и продажбата на имоти, които не са свързани с пряката им дейност.

 6. Ще въведа нови правила за продажба и отдаване под наем на общинско имущество чрез прозрачни тръжни процедури.

 7. Категорично ще настоявам  Общинският съвет да изпълни закона, като ще предложа да отреди земя за задължително и справедливо обезщетение на всички собственици или техните наследници, чиято земя е призната, но не е възстановена заради извършени върху нея мероприятия

 8. Ще изпълня решението на Общинския съвет и ще извърша преглед на всички имоти на Столична община, включени в капитала на нейните търговски дружества от гледна точка на нейните интереси и перспективата за развитие на тези имоти, с оглед запазването им за реализиране на сериозни проекти в интерес на гражданите на София.

Граждански борд над общинския бюджет

Ще осигуря общодостъпна, точна, систематизирана и разбираема информация за състоянието на общинския бюджет и общинския дълг чрез публикуване на информационни материали и разпространението им до гражданите, за да се повиши информираността и да се стимулира гражданското участие в обществените обсъждания на проекта и отчета на бюджета. Длъжен съм да направя проследимо и прозрачно движението на всеки лев.

Искам столичани да се  чувстват истинските стопани на парите и собствеността на София и затова ще публикувам:

 • отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти;

 • приетият и актуализирания бюджет на София и шестмесечния и годишен отчет за  изпълнението му.

Ще предложа на структурите на гражданското общество да предлагат на  обществено обсъждане и да популяризират сред столичани  проекта и отчета на общинския бюджет и инвестиционните проекти, който ще се финансират чрез поемане на дългосрочен дълг.  Лично ще представям бюджета и инвестиционните проекти, като се ангажирам пред столичани за начина, по който се харчат техните данъци и такси.

Ще предоставя на  достъпен и разбираем за гражданите език информация за начина, по които се формира размерът на общинските такси, включително и такса смет, както и размера на местните данъци (от началото на 2008).  Ще осигуря пълна публичност на план- сметката за чистотата, на чиято база се формира размерът на такса смет.Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL