Аз обичам София

» начало

ОБЩИНА ЗА ХОРАТА


Администрация, обърната към проблемите на гражданите

Ще намаля бюрокрацията в Столична община като се ангажирам да осигуря:

 1. Наличната в общината информация  (например справка ЕСГРАОН, задължения за местни данъци) да се предоставя веднага.

 2. Отговорът на всеки въпрос, който изисква обработка на информация (например изработване на скица), да се изготвя в срок до 3 дни.

 3. Отговорът на всеки въпрос, който изисква проучване или разрешение (например градоустройствена процедура или разрешение за търговски обект),  да  се изготвя в рамките на 3 седмици, а при липса на отговор, това да означава мълчаливо съгласие.

 4. Ограничаване на броя изискуеми документи (до 4 документа относно  разрешенията за таксиметров автомобил ).

 5. Споразумение за обмен на данни с органи като: ДАИ, Министерство на регионалното развитие, Агенцията по кадастъра, НАП, Агенцията по вписванията, съдилищата и други държавни институции.

 6. Въвеждането на електронна община и обслужването през интернет.

 7. Публичност на информацията от кадастралния план – в интернет и на достъпно публично място в общината.

 8. Ориентирането на всички публични регистри към нуждите на потребителите.

 9. Елиминирането на практиката за ограничаване на достъпа на гражданите до общината с т.нар. приемни часове. Увеличаване на приемното време за посрещане на нуждите на гражданите.

 10. Въвеждането на финансова отговорност на общината/ общинския служител при неспазване на сроковете за изпълнение на общински услуги съгласно наредбата.


Ще въведа лична отговорност и ефективен контрол над дейността на общинските служители

С цел повишаване на ефективността и отговорността в дейността на общинската администрация  се ангажирам:

 1. Да определя критерии за ефективност и качеството на публичните услуги и да търся отговорност от служителите, които не работят в съответствие с тях;

 2. Да подобря обслужването на гражданите, като премахна усложнените процедури и въведа публичност, яснота и строги правила за контрол;

 3. Да намаля сроковете за изпълнение на услугите и да въведа принципа на „мълчаливото съгласие“ за определен вид услуги;

 4. Да въведа система за контрол на качеството на предоставените услуги, чрез подхода «таен клиент»;

 5. Да запозная гражданите и неправителствените организации със съдържанието на всички вътрешни правила и процедури, както и с обвързващите срокове за изпълнение на различните задачи от общинските служби във връзка с обслужването на гражданите.

Ще установя ефективно работещи отношения между Общинския съвет и администрацията на кмета, като:

 1. Ще изискам гражданите и неправителствените организации да осъществяват ефективен контрол върху изпълнението на решенията на Общинския съвет от кмета и кметската администрация.

 2. Ще инициирам промяна на правилника за работа на общинския съвет, с която да се предоставят контролни функции и да се даде възможност за законодателна инициатива на граждани, граждански и неправителствени организации  по значими теми в града.

 3. Ще осигуря публикуване в интернет на всички проекти на нормативни актове, становища и проекти на решения, постъпили от отделните политически групи съветници в Общинския съвет.

 4. Ще предложа на Общинския съвет програма за управление на столицата. На тази база ще изискам Общинския съвет да приеме план-график за изпълнение до края на мандата.

 5. Ще се отчитам за работата си пред Общинския съвет на всеки шест месеца в съответствие с приетия график за изпълнение  по т.4.


Изграждане на съвременна информационно-комуникационна система

Ще ускоря процеса на изграждане на съвременна интегрирана информационно-комуникационна система за връзка в реално време между всички регионални общински администрации и Столична община. Приоритет ще бъде даден на дейността по реорганизацията на Столична община, което ще включва:

 1. Изграждане на единна информационна система в Столичната община, в която ще се свържат още дирекция „Архитектура и градоустройство” и  районните общински администрации.

 2. Въвеждане на единна деловодна система за цялата столична администрация с единен входящ номер и удобно за ползване от гражданите виртуално деловодство;

 3. Въвеждане на обслужване на «едно гише» и прекратяване на практиката да се изисква от гражданите предоставяне на вече предоставена на общината информация;

 4. Оптимизиране на управлението на информационните процеси и документооборота в Столична община, чрез въвеждане на нова, съвременна технология за групов обмен на информация.

 5. Публикуване в края на всеки работен ден в интернет и на информационно табло във всяка една община на резултатите от обработката на постъпилите в единната общинска информационна деловодна система заявления за предоставяне на общински услуги.

 6. Въведжане на електронен терминал за самообслужване във всяка районна общинска администрация с възможност за регистриране на искания за предоставяне на услуга извън физическото работно време на фронт офиса в общината.

 7. Въведжане на плаващо (стъпаловидно) работно време на фронт офиса на общинските административни служби от 8 до 20 часа.


Харта на клиента

Ще утвърдя нова  Харта на клиента, която съдържа детайлна информация за:

 1. Общите и собствените стандарти за административното обслужване – срокове, качество, време за изчакване и др.

 2. Начините за допитване до гражданите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите за административно обслужване.

 3. Правата на гражданите като потребители на услуги и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

Ще оглася публично и ще публикувам в официалния сайт на общината критериите, вътрешните правила и установената административна практика, така че гражданите да знаят как  работи  общинската администрация в случаите, когато решенията се вземат по целесъобразност.

Етична общинска администрация

Ще утвърдя Етичен кодекс за поведение на администрацията с ясни стандарти за административна етика и ще контролирам неговото спазване.

При извършване на годишната атестация на служителите ще изисквам да се отчита спазването на правилата за административна и професионалната етика. 

Ще търся дисциплинарна отговорност от служителите, неспазващи  Кодекса за поведение на държавните служители.

При годишната атестация на служителите ще се оценява компетентността им да работят с потребители, като се отчитат получените сигнали и жалби от гражданите за лошо администриране.

Отговорна, отчетна и прозрачна администрация

Ще утвърдя и публикувам в интернет страницата на общината ясна и детайлна процедура за приемане, придвижване и решаване на заявления за достъп до обществена информация. Ще оповестя формите и местата за предоставяне на информация и разходите, които следва да се заплащат от гражданите. Ще публикувам всяка година отчет за състоянието на достъпа до обществена информация в Столична община.  Ще поканя неправителствени организации да направят независима оценка на състоянието на достъпа до обществена информация.

В устройствения правилник за дейността на администрацията ясно ще разпиша процедурата за работа с предложенията и сигналите на гражданите. Устройственият правилник за организация ще публикувам в официалната интернет страница, каквато е практиката на всички администрации, с изключение на столичната.

Ще утвърдя  вътрешно-административни правила за работа със сигналите и предложенията, постъпващи от обществения посредник на Столична община и националния омбудсман.      
Ще създам звено за вътрешен контрол над дейността на общинската администрация, което ще извършва проверки по сигналите и жалбите на гражданите, свързани за корупция и лошо администриране. Лично ще следя резултатите от проверките.Следващи точки от програмата:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb
КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL