Аз обичам София

» начало

ПРИДВИЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ


Транспортната система на столицата е в криза

Лошата организация на транспорта е една от най-болезнените теми в ежедневието на софиянци. Поради съсредоточената към центъра градоустройствена система и оформянето на периферни квартали с многобройни жилищни райони,  ежедневно се налага придвижването на повече от 800 000 пътници, които ползват различен транспорт в това число: масов, автомобилен, велосипеден и железопътен. Състоянието и организацията на транспортната система на града е кризисно.

Доказателства за това са: зле организираният трафик, растящият брой на зоните с постоянни задръствания в града, нередовните превозни средства на градския транспорт, претъпканите маршрутки, липсата на свободни тротоарни пространства за нормално придвижване на пешеходците, почти пълната липса на инфраструктура за придвижване с велосипед, липсата на таксиметрови стоянки. Придвижването по този начин е неприемливо за всички участници в движението. То не отговаря нито на световните, нито на европейските стандарти за добре управлявана транспортна система. Кризата освен състояние е и резултат от лошо управление.

Кризата е резултат от лошо управление

Кризисната ситуация е резултат от лошото управление на транспорта в столицата. Отговорността за това има кметската администрация. Транспортът в столицата се управлява от заместник-кмет по транспорта, пряко назначаван от кмета. Заместник-кметът по транспорта отговаря за „Столичната компания за градски транспорт” АД. Той огговаря и за планирането и изграждането на цялостната транспортна инфраструктура.

Световният опит показва, че ефективните решения за намаляване на транспортните задръствания трябва да се търсят в ограничаване на дела на автомобилния поток и приоритетното развитие на алтернативни форми на транспорт. За по-малко от 20 години броят на автомобилите в София е нараснал над три пъти до 650 000. При това ежедневно в КАТ се регистрират средно около 400 автомобила, които на практика „изяждат” нови 3 декара пътна площ. София разполага с около 35 кв. км. улична мрежа. Общината не може и не трябва да се състезава с тази тенденция, като гради нови улици. В момента София се нарежда на четвърто място сред европейските столици по брой автомобили на глава от населението, изпреварвайки градове като Париж, Лондон, Виена и Будапеща.

Завземането на ценни градски територии за нуждите на личните автомобили струва не само страшно много пари на данъкоплатеца, но и ерозира градската среда, заличавайки ценни сгради, паркове и обществени пространства. Към икономическите аргументи за нуждата от ограничаване на автомобилния поток следва да се включи и техният принос за замърсяването на околната среда, ниската енергийна ефективност и многобройните жертви по пътищата.

На този фон инвестициите в алтернативните форми на транспорт – обществен, пешеходен и велосипеден – са  драстично намалели. Ползваемостта на масовия градски транспорт като брой превозени пътници намалява устойчиво.

Досегашната транспортна политика е прогрешна

Досегашната политика за развитие на София продължава да  дава предимство на  нуждите на автомобилния транспорт над тези на всички останали участници в градското движение. Голям дял от бюджета на столицата се насочва към ремонти на пътни настилки, разширяване на кръстовища, изграждане на мостове и подлези, строителство на допълнителни улични ленти, прокарване на нови артерии и осигуряване на допълнителни паркинги и гаражи.

Концентрирането на болшинството от съществуващите обществени ресурси за приоритетно обслужване на нуждите на леките автомобили в София, за сметка на всички останали форми на траспорт в града, стимулира използването на повече автомобили за придвижване в централната зона на града.

Изходът от автомобилния хаос е формирането на система на обществен транспорт, който гражданството да предпочете пред ползването на личния автомобил.

Състоянието на публичния градски транспорт е критично

Системата на масовия обществен пътнически транспорт (МОПТ) на столицата  не функционира задоволително и поражда масово и задълбочаващо се неудовлетворение в хората, изразено в постоянното намаляване на броя на превозваните пътници. Кризисната ситуация е резултат от факта, че градският транспорт на София не се оптимизира като функция на транспортните потребности. Не се провеждат необходимите системни проучвания в тази област: на транспортните потребности, на плътността на заселване на градските територии, на целите на пътуванията, времевите неравномерности, готовността на гражданите да пътуват с различните видове превозни системи и да плащат за това. Липсват също системни наблюдения на движението, на измененията в натовареността на линиите, пътникооборота на спирките, скоростите на движение, както и на факторите, които им влияят.

Преобладаващата част от превозните средства на обществения транспорт се движат без обособени трасета или пътни ленти за движение, без осигурено предимство на кръстовищата и при масово неспазване на правилата за движение и паркиране.

Трябва да се инвестира в масовия транспорт

Нужна е основна реформа в транспортната политика на София, която да издигне в приоритет балансираното развитие на транспортната система и ограничаването на автомобилния поток. Тази политика трябва да се базира на следните основни цели:

Развитието на обществения транспорт изисква приоритетно развитие на метрото

Нужно е радикално ускорение на темповете на строителство на софийското метро. Досегашните темпове на строителство са крайно незадоволителни и очертават вероятен срок за завършването на ефективна метросистема в София към 2050 г.

Необходимо е безкомпромисно преосмисляне на проектите на метрото. Задължително е да се предвиди и изгради метростанция пред Военния клуб, да се изгради връзка с Бизнес парка в кв. „Младост”. Абсурно е на най-търсените зони на София да нямат достъп до метрото.

Плановете за бъдещото развитие на София трябва да включват и използването на възможности за оползотворяването на съществуващата ж.п. инфраструктура за градски и регионален пътнически транспорт.

Повишаването на качеството на услугите, предлагани от софийския обществен транспорт, ще бъде крайъгълен камък на транспортната политика на София. Намаляването на количеството и качеството на транспортните услуги, осигурявани от обществения транспорт, води до пренасочване на пътническия поток към използване на лични автомобили, а оттам и до увеличаване на уличните задръствания. Нужна е радикална реформа във финансирането и управлението на транспортната система в София.

Повишаването на ефективността на автобусния, трамвайния и тролейбусния транспорт ще се постигне, като маршрутите се ориентират локално към обслужване на вътрешнокварталния трафик на хора към метростанциите, които постепенно ще поемат основния трафик към центъра на града.

Развитието на пешеходна система

София е един от най-враждебно настроените към пешеходците градове в Европа. Този факт е резултат не само на многобройните автомобили, паркирани по тротоари и градинки. Той е отражение на цялостното състояние на пешеходната система в столицата, изградена от разбити, тесни и лошо проектирани тротоари, зле поддържани пешеходни алеи, липса на достатъчно и добре означени места за пресичане на улиците и липсата на адекватно осветление и озеленяване. В София все повече се разпространява и враждебния към пешеходците начин на застрояване на новите сгради, свързан с тяхното неподходящо разположение и ориентация спрямо улицата, както и изграждането на прилежащи паркинги, разделящи сградата от общественото пространство на улицата.

Създаването на пешеходна зона в центъра на София е едно щастливо изключение, крачка в правилната посока, която не трябва да изчерпва усилията на общината в тази насока. Сигурността и комфорта на пешеходците в града са по-важни от скоростта на автомобилите. Привлекателността на нито един град не се оценява само по времето, необходимо за изминаване на единица разстояние. Неуютните улици и тротоари отблъскват пешеходците от тях, стимулирайки допълнително автомобилния поток, а от там и все по-големите задръствания.

Изграждането на велосипедна транспортна мрежа

Карането на велосипед по улиците на София е екстремен спорт, практикуван само от най-смелите граждани на столицата. Липсата на елементарни условия за този вид транспорт е факт, който продължава да бъде игнориран от софийските управници, насочили изцяло вниманието си към преасфалтирането и разширяването на броя автомобилни ленти. Нужна е незабавна промяна на транспортната политика в това направление, включваща изграждането на необходимата мрежа от велосипедни алеи, както и прилежащата им инфраструктура.

Изграждането на велосипедната система може да започне от онези градски зони, които предоставят условия за това – големите градски паркове, зелените пространства в периферните жилищни квартали, поречията на реките, пешеходните зони в центъра на града, слабо използваните територии на жп коридори и изоставените индустриални зони. Постепенно велосипедната система трябва да се разшири и към по-интензивно застроените части на града като свърже жилищните квартали не само с паркове и градини, но и с училища, търговски центрове и спирки на градския транспорт.

Развитието на велосипедната системата в София трябва да използва опита на градове като Париж и Виена, в чиито централни градски части е въведена удобна система за ползване на велосипеди под наем.

Развитието на интегрирано градското застрояване и транспортна система

Интензивността на движението по улиците на града е тясно свързана с начина на неговото застрояване. От това къде и на какво разстояние един от друг са разположени жилища, офиси, магазини и паркове зависи и какви транспортни връзки са необходими за тяхното свързване. Затова хаотичният начин на застрояване неизменно води и до преплетена и неефективна транспортна система. София е ярко потвърждение на това правило.

Интеграция може да се постигне единствено чрез концентриране на градските зони с голяма гъстота и смесени функции в ядра и коридори, обслужвани от интензивен обществен транспорт, което да бъде съпроводено с изграждането на балансирани квартали, задоволяващи основните нужди на жителите си в рамките на техните граници. Световната урбанистична практика доказа през последните десетилетия, че тази стратегия води до съществено намаляване на автомобилния поток и увеличаване на ефективността на другите видове транспорт – обществен, велосипеден и пешеходен.

Модернизирането на транспортната инфраструктура

Модернизирането на инфраструктурата е от ключово значение за намаляване на транзитния трафик през центъра на града. Дългосрочната стратегия включва:

 • Свързване на София с европейската магистрална инфраструктурна и транспортна мрежа и превръщането на града в регионален кръстопътен център.

 • Реконструкция на остарялата и неефективна пътна и инженерна инфраструктура и завършване на изграждането на системата от градски магистрали.

 • Реализиране на нови транспортни комуникации-тангенти, които ще гарантират постепенното разтоварване на движението в централната градска част от транзитния трафик и ще осигуряват лесна комуникация с метрополитена.

 • Развитие на система за паркиране и постепенното извеждане на парко-местата извън централната част на града, като те ще бъдат локализирани на буферни места около метростанции, автогари и гари, за да дадат възможност за прехвърляне на пътникопотока към масовия градски транспорт.

 • Инвестиране в изграждането на техническата инфраструктура на неусвоените северни територии на града, като резерв за неговото развитие.


Ангажирам се със следните приоритетни мерки:

 1. Развитие на организирания транспорт и 50% обновление на парка в рамките на мандата плюс оптимизация на маршрутите на автобусния транспорт.

 2. Осигуряване на редовен и удобен масов транспорт. Осигуряване на електронни информационни табла за всяка спирка на масовия градски транспорт.

 3. Инвестиционната програма за развитие на мрежата на метрото ще бъде приоритет на общината.

 4. Пускане в експлоатация  на отсечката Младост-Аерогара (7 км) до края на 2008 г. и до 2011 отсечката Черни връх-Надежда (7 км)

 5. Завършване на проектирането до 2008 г. и започване на строителството през 2009 г. на третия метро-радиус в посока от кварталите Княжево, Бъкстон, Център, Подуене, Левски (15.8 км) с връзка до северното подножие на Стара планина (Кремиковци).

 6. Изграждане на система от ленти за придвижване с велосипед по основните направления между центъра и периферните квартали.


За да се облекчи автомобилният трафик предвиждам:

 1. Ще завърша организацията на движението тип градски магистрали, като се избегнат пресичанията на ниво на основните конфликтни точки (където това е възможно и оправдано).

 2. Ще завърша тангенциалните трасета по: бул. Тодор Каблешков, Източната и Западната тангенти – така както са предвидени в Общия градоустройствен план на София.

 3. Ще осигуря промяна на лентите за движение в зависимост от трафика.

 4. Ще отдам приоритет на изграждането на пешеходни надлези и подлези като заместител на пешеходните пътеки и светофари на натоварените улици.

 5. Ще въведа система за динамично управление на автомобилния трафик и център за гражданска информация. Тази информация ще бъде публикувана в реално време на електронни информационни табла, в интернет, чрез WAP мрежите на операторите на мобилни телефони.

 6. Ще инсталирам електронни информационни табла за регулиране на автомобилния трафик преди ключовите кръстовища с оглед оптимален избор на маршрут.

 7. Ще въведа тестово за няколко месеца система от платени ленти за бързо движение, където това е възможно и оправдано.

 8. Ще въведа с активната помощ на гражданите система за следене на състоянието, известяване и контрол над изпълнението на ремонтните работи по пътищата.

 9. Само при крайна необходимост, когато всички други мерки са изчерпани,  ще въведа такса за платено влизане в централната зона на частните автомобили, като изключение ще направя за таксиметровите автомобили.


За да бъде решен проблемът с паркирането:

 1. Ще изградя система от подземни паркинги в централните части на града, както е предвидено в Общия градоустройствен план на София.

 2. Ще изградя многоетажни надземни и подземни паркинги в буферните зони, близо до обходните маршрути, както и около входните и конфликтни кръстовища към центъра, които ще поемат част от освободените паркоместа от тротоарите.

 3. Ще въведа диференцирана тарифа в зависимост от зоната на разположение на паркинга, като стимулирам чрез цените паркирането извън основната градска част към буферните зони.

 4. Ще стимулирам съчетаването на паркирането в буферна зона с ползването на масовия градски транспорт.

 5. Ще отдам дейността по паркиране в Синя зона чрез търг или концесия на компанията, която заплати най-висока сума в полза на общината, като таксата за паркиране ще се определя от Столична община.

 6. Ще отдам дейността по изтегляне на неправилно паркирани автомобили чрез обществена поръчка или концесия чрез търгова процедура на компанията, която заплати най-висока сума.

 7. Ще премахна паркирането по тротоарите. Ще въведа система за граждански контрол при нарушения на Наредбата за транспорта на Столична община, като отворя специална телефонна линия за докладване на нарушения и въведа глобата, като основна санкция.

 8. Ще поправя тротоарите и ще ги превърна  изключително в пешеходни зони за движение.
Следващи точки от програмата:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb
КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL