Аз обичам София

» начало

БЛАГОУСТРОЕНА СОФИЯ


Въздуха, водата и почвата

В началото на 21 век столицата на България е изправена пред екологична криза, чиито мащаби още не са ясно осъзнати. По данни на различни обществени организации между 80% и 90% от софиянци живеят в среда, неотговаряща на минималните санитарно-хигиенни изисквания. В мнозинството от зоните, попадащи в границите на Столична община, замърсяването на въздуха, водата и почвата превишава пределно допустимите норми. Над 70% от жителите на София са подложени на наднормено шумово въздействие. Около 1/3 от отпадните води се изливат директно в реките на града. Показателен за трагичното състояние на околната среда е фактът, че значителна част от селскостопанската продукция, произведена в региона на Софийското поле, е замърсена с тежки метали и нитрати, както и това, че София е на първо място в страната по брой на уврежданията на дихателната система, злокачествени образувания и сърдечно-съдови заболявания.

Необходими са спешни мерки за подобряването на санитарно-хигиенните условия в столицата. Наред с дългоочакваното изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци, трябва незабавно да се вземат мерки за контрол над дейността на основните замърсители на природната среда в Софийския регион. Тези най-належащи екологични мерки, които ще предприема,  ще бъдат:


Ще поискам мораториум върху дейността на  замърсителите

Металургичният гигант Кремиковци е основният замърсител на въздуха, водата и почвата в региона. Понастоящем в комбината са регистрирани 150 източника на замърсяване с олово, манган, цинк, кадмий, арсен, и др. В резултат от дейността на „Кремиковци” близо 6000 хектара от най-плодородните земи край София са замърсени с тежки метали.

Ангажирам  да заведа съдебен иск за налагане на мораториум върху дейността на Кремиковци и всички промишлени замърсители в района на София, докато не се покрият европейските екологични норми.

Ще изискам реконструкция и модернизация на производствата на другите основни индустриални замърсители

Предприятията от електро и топлоенергетиката, работещи с остарели технологии, замърсяват столицата над допустимите норми. Към списъка на тези замърсители трябва да бъдат включени и промишлените предприятия, опериращи на територията на столицата, 60% от които се намират сред или в непосредствена близост до жилищните квартали на града.

Ще намаля вредните емисии от автомобилния трафик

Нарастващият брой на леки и товарни автомобили по пътищата на София се превръща в основен замърсител на околната среда в региона на столицата. Вредните емисии от автомобилния трафик са основен фактор за замърсяването на въздуха с огромни количества азотни и въглеродни окиси, замърсяването на почвата с тежки метали, образуването на смог, както и за промяната на климата и киселинните дъждове в глобален аспект.

Ще спра хаотичното разрастване на града

Успешното развитие на града изисква добре съставен план и умела стратегия за неговото осъществяване. Добра основа за това е приетия общ устройствен план на София и Столична община. С подробните устройствени планове строителството трябва да се насочи към подходящите за това територии, които имат инфраструктурен капацитет да поемат нови сгради. Трябва да се ограничи презастрояването в останалите части на града и да се спре хаотичното разрастване на неговите периферии.

Ще предложа на общинския съвет (ОС)  да наложи мораториум върху издаването на разрешения за ново строителство без да е изградена транспортна, ВиК, електрическа и друга комуникация.

Изпълнението на тази програма трябва да има следните основни цели:

Концентрация на строителните инвестиции в ясно обособени градски ядра и коридори

Тези зони трябва да поемат основната част от новото строителство, като го пренасочат към онези градски територии, осигурени с инфраструктурен капацитет и обслужвани от интензивен обществен транспорт. Изпълнението на този принцип, регулиращ пространственото развитие на града, ще постигне две основни цели. Първо, голяма част от новосъздадения трафик ще се поеме от обществения транспорт, като това ще ограничи нарастването на уличните задръствания. Второ, насочването на значителна част от строителните инвестиции към предназначените зони ще предпази останалите квартали на София от презастрояване.

Регенериране на западащите зони на града

Друга основна част от строителната активност следва да се насочи към онези части на столицата, които се нуждаят от допълнителни инвестиции или могат да поемат допълнителен капацитет. Това са на първо място кварталите с деградиращ сграден фонд и силно ерозирала инфрастуктура. Хроничната липса на инвестиции в тези райони заплашва да ги превърне в градски гета, представляващи открити рани в тъканта на града. Проблемите на тези застинали в развитието си зони по правило бързо се разпространяват  и към прилежащите територии.

Друга основна част от града, към която трябва да се насочи инвеститорският интерес, е съставена от значителен брой изоставени и слабо оползотворени индустриални зони, наследени от годините на социализма. Тези зони заемат близо ¼ от градските територии. Развитието им крие огромен потенциал за растеж и обновяване.

Подобряване на качеството на жизнената среда чрез:

 • Реконструкция и обновление на градския център и плавното възвръщане на качествата му на зона за обитаване

 • Развитие на модерни зони за отдих и спорт, с акцент върху зелената система и нейното съхраняване, обогатяване и разнообразяване

 • Преструктуриране на градските жилищни комплекси и обновление на сградния фонд чрез саниране и реконструкция

 • Сериозни инвестиции за превръщане на София в желана туристическа дестинация

 • Развитие на малките населени места в околоградския район чрез сериозни инвестиции в техническата инфраструктура и услугите с цел създаване на добри условия за живеене и отдих и намаляване на демографския натиск върху града.


Инвестиции в инфраструктура

Инженерната инфраструктура на столицата е остаряла, амортизирана и недостатъчна. Нейното състояние влошава качеството на живота на столичани. За решаването на проблемите са нужни големи инвестиции, които общината не може да осигури сама. В условия на откритост и диалог с бизнеса и правителството, върху основата на внимателен анализ на ползите и разходите ще привлека необходимите средства за благоустрояване на градската среда, което ще се отрази положително върху качеството и цената на имота на всеки столичанин. Ще използвам публичното финансиране и публично-частното партньорство, за да реализирам инвестиционната програма на общината.

Ще съсредоточа инвестиционната програма на Столична община за предстоящия ми мандат върху:

 • Развитието на Софийския метрополитен с ускорена поетапна реализация на метрото в съответствие с Общия градоустройствен план за развитие на София до 2020 г., за да се превърне  метротранспорта в гръбнак на масовия градски транспорт.

 • Обновлението на парка на масовия градски транспорт, като ще предложа на СОС програма за модернизация на релсовия път и контактната мрежа, както и за обновяване на колите на трамвайния и тролейбусния транспорт.

 • Изграждането на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци в това число изграждане на сметище за депониране и фабрика за третиране на сметта.

 • Продължаването на програмата за рехабилитация на топлофикационната система на града при ускорена модернизация и автоматизация на съществуващите абонатни станции и подмяна на топлопреносната мрежа при използване на нови съвременни технологии, които водят до снижаване на загубите по преноса. Определям като  основно изискване към екипа на Столичната топлофикация  постигането на достъпни цени на базата на  по-висока ефективност на дружеството чрез нови технологии и производство на електроенергия.

 • Подобряването на транспортната инфраструктура. Ще предложа  програма за цялостно преасфалтиране на улиците, при напълно изградена подземна инфраструктура.

 • Създаването на условия за  привличане на  инвестиции за изграждането на подземни и надземни места за паркиране.

 • Регламентирането на пешеходни зони в градския център. Ще предложа изграждането на велосипедни алеи и маршрути за хора в неравностойно положение.

 • Развитието на ВиК-системата на София, при пълен контрол върху  концесионера за осъществяване на инвестициите в нея. Основен елемент от инвестиционната програма ще бъде реализирането на проекта “Воден сектор на София”, интегрирано обхващащ водния цикъл – водопроводи, главни канализационни колектори и разширение на ПСОВ, Кубратово, с финансиране по програма ИСПА.
Следващи точки от програмата:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb
КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL